BOOK NOW

MAKE A RESERVATION

check in
check out
night:
Reservation +66 2 301 1861-3
reservation@rayaheritage.com
Check in 14:00 hrs. & Check out 12:00 hrs.
Hotel accepts child age 6 years old & above
เลือกภาษา
BOOK NOW

นิทรรศการ

TRACING THE FADING LEGACY

Stories of Living Legends
An Exhibition at Raya Heritage

ธรรมชาติหล่อหลอมวิถีชีวิต วิถีชีวิตสร้างเอกลักษณ์และก่อเกิดศิลปวัฒนธรรม สั่งสมจนกลายเป็นภูมิปัญญาและมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น หากด้วยยุคสมัยที่หมุนผ่าน สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป และวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนตาม มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าจึงค่อยๆ เลือนหายไปตามกาลเวลา ไม่เว้นกระทั่งในภูมิภาคล้านนาที่มีอัตลักษณ์ทางวิถี วัฒนธรรม และจารีตอันเด่นชัด ก็ไม่อาจหยุดยั้ง การเปลี่ยนผ่านบนกระแสธารของกาลเวลาไปได้เลย

“เลือนจางไม่รางหาย TRACING THE FADING LEGACY” คือนิทรรศการที่ รายา เฮอริเทจ ตั้งใจรวบรวมและนำเสนอเหล่าบุคคลผู้เป็น “เจ้าของ” มรดกที่กำลังจะเลือนหายดังกล่าวไว้ ท่านเหล่านี้คือตำนานที่ยังมีชีวิต ที่ซึ่งในบางทักษะฝีมือและศาสตร์ความรู้ พวกเขาอาจเป็นกลุ่มคนรุ่นสุดท้ายผู้ครอบครองมรดกอันขาดคนสืบต่อไปอย่างน่าเสียดาย

นิทรรศการพาไปติดตามวิถีชีวิตของเหล่าพ่อครูแม่ครูภูมิปัญญาพื้นบ้าน สล่า และบุคคลผู้มีบทบาทในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมในล้านนา ผ่านภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว บทสัมภาษณ์ รวมถึงถ้อยคิดคำนึง และเรื่องราวโดยสังเขปของพวกเขา

ไม่ว่าจะเป็นเหล่าสล่าผู้ผลิตเครื่องจักสานดั้งเดิมในอำเภอสารภี ช่างทอผ้าชาวปกาเกอะญอที่มีวิถีชีิวิตแอบอิงกับธรรมชาติที่อำเภอแม่แจ่ม ช่างหัตถกรรมผู้ต่อลมหายใจสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่อำเภอแม่ริม ครอบครัวที่ฟื้นฟูการสานสาดแหย่งจนเกิดเป็นธุรกิจที่หล่อเลี้ยงชุมชนอย่างยั่งยืนที่จังหวัดลำพูน กลุ่มสล่าผ้าฝ้ายทอมือด้วยกระบวนการธรรมชาติที่จังหวัดลำปาง หรือปราชญ์ชาวบ้านผู้รอบรู้ในวิถีชีิวิตดั้งเดิมและสมุนไพรพื้นถิ่นของล้านนา เป็นอาทิ

นิทรรศการนี้หวังให้เป็นทั้งการเชิดชู เน้นย้ำในคุณค่า รวมถึงการจุดประกายให้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมยังคงได้รับการสืบทอดต่อไปอย่างงามสง่า เพราะถึงแม้โลกสมัยใหม่อาจจะไม่เหลือพื้นที่ให้ภูมิปัญญาหรืองานทางหัตถกรรมพื้นบ้านบางชนิดได้คงอยู่ หากก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามรดกเหล่านี้คือสิ่งสะท้อนรากเหง้า อัตลักษณ์ และความภาคภูมิใจของชาวล้านนา และเหล่าลูกหลานผู้สืบสายและสืบสานมาจนถึงรุ่นเรา เช่นทุกวันนี้

นิทรรศการ เลือนจางไม่รางหาย TRACING THE FADING LEGACY ได้จัดแสดงไปเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมรายา เฮอริเทจ เชียงใหม่

#tracingthefadinglegacy
#rayaheritageexhibition
#localwisdom

Raya Heritage

Click to download the Press release TH I EN

For photography and additional press information about Raya Heritage
Please contact Ms. Suchatinit Changsomboon
Marketing Manager
suchatinit@rayavadee.com